2023 (20), №4

Unveiling the Creative Dynamics: Actors in Innovative Technology Platform Companies

For citation: 

Volkova, T. I. (2023). Unveiling the Creative Dynamics: Actors in Innovative Technology Platform Companies. AlterEconomics, 20(4), 857–875. https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2023.20-4.6

Abstract:

The study focuses on the creative potential of key actors in leading innovative technology platform companies, aiming to understand the intricate internal interactions within these platforms. While researchers have extensively explored transactional platforms, there is a gap in understanding the mechanisms of interaction in innovative technological platforms. The article highlights the institutional-priority creative determinant in the economic trends of platform-network development. Using the methodology of interdisciplinary synthesis, the author develops an integrated model based on the creative potential of internal actors, competitive intellectual products, and the total creative potential of both internal and external actors. The study concludes by outlining potential applications of the developed model in shaping national champions for scientific, technological, and economic security, along with discussing the prospects and risks of state regulation for innovative technology platform companies.

PDF full
Downloaded: 37

Tatyana I. Volkova — Dr. Sci. (Econ.), Head of Sector for Institutional Economics, Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; https://orcid.org/0000-0002-9338-3439 (29, Moskovskaya St., Ekaterinburg, 620014, Russian Federation; e-mail: volkova.ti@uiec.ru).

Adner, R. (2017). Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy. Journal of management, 43 (1), 39–58. http://dx.doi.org/10.1177/0149206316678451

Andreev, A. L. (2010). Innovatsionnyy put’ razvitiya Rossii v kontekste global’nogo prostranstva obrazovaniya [Path of innovative development in Russia in the context of the global education space].
Vestnik RAN [Herald of the Russian Academy of Sciences], 80 (2), 99–106. (In Russ.)

Andreev, A. L. (2015). Intellectual environments: The conceptual perspective as viewed by a sociologist. Vestnik RAN [Herald of the Russian Academy of Sciences], 85 (2), 140–146. https://doi.org/10.1134/S1019331615020082

Andreev, I. L. (2004). Intellektualʼnaya renta epokhi informatizatsii [Informatization epoch’s intellectual rent]. Vestnik RAN [Herald of the Russian Academy of Sciences], 74 (8), 696–700. (In Russ.)

Aturin, V. V., Moga, I. S., & Smagulova, S. M. (2020). Upravleniye tsifrovoy transformatsiyey:
nauchnyye podkhody i ekonomicheskaya politika [Digital transformation management: scientific approaches and economic policy]. Upravlenets [The Manager], 11 (2), 67–76. https://doi.org/10.29141/2218-5003-2020-11-2-6 (In Russ.)

Chesbrough, H. (2003). The logic of open innovation: Managing intellectual property. California Management Review, 45 (3), 33–58.

Chesbrough, H. (2007). Otkrytye innovatsii. Sozdanie pribyl’nykh tekhnologiy [Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology]. Translated from English
by V. N. Egorov; In L. Mironov (Ed.). Moscow, Russia: Pokolenie, 336. (In Russ.)

Chesbrough, H. (2008). Otkrytye biznes-modeli. IP-menedzhment [Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape]. Translated from English by V. N. Egorov. Moscow, Russia: Pokolenie, 352. (In Russ.)

Drucker, P. (2019). Novatorstvo kak trud [Innovation as labor]. Innovatsionnyy menedzhment [Innovation management] (pp. 169–184). Translated from English. 2nd Edition. Мoscow, Russia: Alpina Publisher. (In Russ.)

Einstein, А. (1965). Sobraniye nauchnykh trudov v 4 tomakh. Tom 1. Raboty po teorii otnositel'nosti 1905–1920 [Collected works in 4 volumes. Volume 1. Works on the theory of relativity 1905–1920].
In I. E. Tamma et al. (Eds.) Moscow, the USSSR: Nauka. (In Russ.)

Ezrachi, А., & Stucke, М. E. (2016). Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. Harvard University Press, 368.

Fiyaksel, E. A., Sidorov, D. V., & Razina, V. V. (2017). Issledovaniye konkursov innovatsionnykh proyektov kak bazovykh strukturnykh elementov innovatsionnoy ekosistemy [The study of innovation projects competitions as innovation ecosystem base structure elements]. Innovatsii [Innovations], 3, 34–46. (In Russ.)

Gawer, A., & Cusumano, M. A. (2014). Industry Platforms and Ecosystem Innovation. Journal of Product Innovation Management, 31 (3), 417–433. http://dx.doi.org/10.1111/jpim.12105

Gumerova, G. I., & Shaimieva, E. Sh. (2018). Kontseptsiya “obsluzhivayushchego” liderstva
v sostave natsionalʼnoy kontseptsii intellektualʼnogo liderstva ekonomiki znaniya: obzor, napravleniya issledovaniy [The concept of “servant” leadership in the national concept of intellectual leadership of the knowledge economy: review, research trends]. Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal [Russian Economic Journal], 2, 68–87. (In Russ.)

Helfat, C. E., & Raubitschek, R. S. (2018). Dynamic and integrative capabilities for profiting from innovation in digital platform-based ecosystems. Research Policy, 47 (8), 1391–1399. http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2018.01.019

Jacobides, M. G., Cennamo, C., & Gawer, A. (2018). Towards a Theory of Ecosystems. Strategic Management Journal, 39 (8), 2255–2276. http://dx.doi.org/10.1002/smj.2904

Kleiner, G. B. (2020). Intellektualʼnaya ekonomika tsifrovogo veka. Tsifrovoy vek: shagi evolyu­tsii [Intellectual economy of the digital age. Digital age: The steps of evolution]. Ekonomika i matematicheskiye metody [Economics and the Mathematical Methods], 56 (1), 18–33. https://doi.org/10.31857/S042473880008562-7 (In Russ.)

Kleiner, G. B. (2021). Intellektualʼnaya teoriya firmy [Intelligence-based theory of the firm]. Voprosy Ekonomiki, 1, 73–97. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2021-1-73-97 (In Russ.)

Lyubimov, I. L. (2022). Tekhnologii i chelovecheskiy kapital v sanktsionnoy ekonomike [Technology and Human Capital in an Economy Under Sanctions]. Ekonomicheskaya politika [Economic Policy], 17 (6), 40–67. https://doi.org/10.18288/1994-5124-2022-6-40-67 (In Russ.)

Moazed, A., & Johnson, N. (2019). Platforma: Prakticheskoye primeneniye revolyutsionnoy biznes-modeli [Platform: Practical application of a revolutionary business model]. Translated from English. Moscow, Russia: Alpina Publisher, 288. (In Russ.)

North, D. C. (1997). Instituty, institutsionalʼnyye izmeneniya i funktsionirovaniye ekonomiki [Institutions, institutional change and economic performance]. Translated from English
by A. N. Nesterenko. In B. Z. Milner (Ed.). Moscow, Russia: Nachala, 180. (In Russ.)

Phelps, E. S. (2013). Predprinimatel’stvo i novatorstvo v teorii natsional’nykh innovatsiy [Entrepreneurship and innovatorship in the theory of indigenous innovation]. Ekonomika i matematicheskie metody [Economics and mathematical methods], 49 (4), 105–110. (In Russ.)

Scheer, A.-W. (2020). Industriya 4.0: ot pravovoy biznes-modeli k avtomatizatsii biznes-protsessov [Enterprise 4.0: From disruptive business model to automation of business processes]. Translated from English by O. A. Vinichenko, D. V. Stefanovskiy. In D. V. Stefanovskiy (Ed.). Moscow, Russia: «Delo», 272. (In Russ.)

Schumpeter, J. (1912). Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Berlin: Duncker & Humbolt.

Sigov, A. S., & Tsvetkov, V. Y. (2015). Neyavnoye znaniye: oppozitsionnyy logicheskiy analiz i tipologizatsiya [Tacit Knowledge: Oppositional Logical Analysis and Typologization]. Vestnik RAN [Herald of the Russian Academy of Sciences], 85 (5), 429–433. https://doi.org/10.1134/S1019331615040073 (In Russ.)

Teece, D. J. (2018). Profiting from innovation in the digital economy: Enabling technologies, standards, and licensing models in the wireless world. Research Policy, 47 (8), 1367–1387. https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.01.015

Terekhov, A. N., & Tkachenko, S. L. (2019). Politicheskaya ekonomiya informatsionno-kommunikatsionnykh tekhnologiy: mesto Rossii na globalʼnom rynke [The Political Economy of Information and Communication Technologies: The Place of Russia in a Global Market]. Moscow, Russia: HSE Publishing House, 312. https://doi.org/10.17323/978-5-7598-1914-1 (In Russ.)

Volkova, T. I. (2019). Implementing the Potential of Intellectual Products’ Commercialisation in the International Trading System [Realization of the potential of commercialization of intellectual products in the international trade system]. Ekonomika regiona [Economy of region], 15 (1), 242–255. https://doi.org/10.17059/2019-1-19 (In Russ.)

Volkova, T. I. (2021). Otkrytyye innovatsii i institutsionalʼnaya zashchita intellektual’noy sobstvennosti [“Open” innovation and institutional protection of intellectual property]. Zhurnal Economicheskoj Teorii [Russian Journal of Economic Theory], 18 (4), 596–609. https://doi.org/10.31063/2073-6517/2021.18-4.9 (In Russ.)

Yablonsky, S. A. (2019). Multi-sided platforms: Current state and future research. Russian management journal, 17 (4), 519–546. https://doi.org/10.21638/spbu18.2019.407