2023 (20), №4

Main Discourses of the Ecosystem Approach to the Analysis of Human Capital

For citation: 

Kozlova, O. A., & Antonova, O. A. (2023). Main Discourses of the Ecosystem Approach to the Analysis of Human Capital. AlterEconomics, 20(4), 799–821. https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2023.20-4.4

Abstract:

The proposed comprehensive review of research literature explores the emerging field of human capi­tal as an ecosystem. The study aims to discern the various approaches to the development and implementation of human capital ecosystems, laying the groundwork for future theoretical advancements in this domain. Methodological principles from systems theory, human capital studies, and ecosystem concepts were employed throughout the investigation. The study sheds light on the core purpose of interactions within the human capi­tal ecosystem, which is to develop and employ labor potential and human capital while fostering a favorable socio-economic environment. Further examination revealed fundamental aspects of the human capital ecosystem concept, elucidating the interconnected processes of formation, accumulation, implementation, distribution, and utilization of human capital. These processes hinge on the cooperative efforts of participants, involving the co-evolution of capabilities and the creation of value. Identifying six factors that influence the reproduction of human capital in an ecosystem will enable future research to create practical assessment indicators. The features of the human capital ecosystem are identified, and a definition of the concept “reproduction of human capital as an ecosystem” is proposed. The conclusion is made that research on human capital as an ecosystem is in its infancy.

PDF full
Downloaded: 33

Olga A. Kozlova — Dr. Sci. (Econ.), Professor, Head of the Center for Socio-Economic Dynamics Research, Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; https://orcid.org/0000-0002-0448-3519 (29, Мoskovskaya St., Ekaterinburg, 620014, Russian Federation; e-mail: olga137@mail.ru).

Olga A. Antonova — Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor, Senior Research Associate, Chelya­binsk Branch of the Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; https://orcid.org/0000-0003-0050-7883 (155, Svobody St., Chelyabinsk, 454011, Russian Federation; e-mail: antonova.oa@uiec.ru).

Adner, R., & Kapoor, R. (2016). Innovation Ecosystems and the Pace of Substitution: Re-examining Technology S-curves. Strategic Management Journal, 37 (4), 625–648. http://doi.org/10.1002/smj.2363

Adova, I. B., & Kudelina, O. V. (2022). Cross-Disciplinary Exploration of Entrepreneurial Human Capital. AlterEconomics, 19 (2), 212–238. https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2022.19-2.2 (In Russ.)

Astafyeva, O. E. (2021). Upravlenie razvitiem promyshlennykh predpriyatiy pri ekosistemnom vzaimodeystvii [Managing the industrial enterprises development in ecosystem interaction]. Vestnik universiteta, 11, 53–57. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2021-11-53-57 (In Russ.)

Becker, G. S. (1964). Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. National Bureau of Economic Research, General Series, nr 80. New York, London: Columbia University Press, 187.

Belkin, V. N. (2012). Teoriya chelovecheskogo kapitala predpriyatiya [Theory of the human capital of the enterprise]. Ekaterinburg, Russia: Institute of Economics of the Ural Branch of RAS, 400. (In Russ.)

Carayannis, E. G., & Morawska-Jancelewicz, J. (2022). The Futures of Europe: Society 5.0 and Industry 5.0 as Driving Forces of Future Universities. Journal of the Knowledge Economy, 13, 3445–3471. https://doi.org/10.1007/s13132-021-00854-2

Chaudhuri, R., Chatterjee, S., Vrontis, D., & Vicentini, F. (2022). Effects of human capital on entrepreneurial ecosystems in the emerging economy: the mediating role of digital knowledge and innovative capability from India perspective. Journal of Intellectual Capital, 24 (1), 283–305. https://doi.org/10.1108/jic-07-2021-0177

Chernov, V. A. (2022). Ekosistemne izmeneniya struktury sotsial’no-ekonomicheskikh otnosheniy [Ecosystem changes in the structure of socio-economic relations]. Mir novoj ekonomiki [The world of the new economy], 16 (3), 113–124. http://doi.org/10.26794/2220-6469-2022-16-3-113-124 (In Russ.)

Dubina, I. N., Campbell, D. F. J., Carayannis, E. G. et al. (2017). The Balanced Development of the Spatial Innovation and Entrepreneurial Ecosystem Based on Principles of the Systems Compromise: A Conceptual Framework. Journal of the Knowledge Economy, 8, 438–455. https://doi.org/10.1007/s13132-016-0426-0

Ermolaev, K. N., & Korzhova, G. A. (2018). Vnutrenniy marketing kak vazhneyshee napravlenie upravleniya chelovecheskim kapitalom v tsifrovoy ekosisteme Sberbanka Rossii [Internal marketing as an essential part of human capital management in the digital ecosystem of Sberbank of Russia]. Ekonomicheskie nauki [Economic sciences], 8(165), 55–60. http://doi.org/10.14451/1.165.55 (In Russ.)

Flek, M. B., & Ugnich, E. A. (2022). Formirovanie chelovecheskogo kapitala v real’nom sektore ekonomiki: ekosistemnyy podkhod [Formation of human capital in the real economy sector: ecosystem approach]. MIR (Modernizatsiya. Innovatsii. Razvitie) [MIR (Modernization. Innovations. Development)], 13 (2), 154–171. https://doi.org/10.18184/2079-4665.2022.13.2.154-171 (In Russ.)

Girsh, L. V. (2022). Podkhody k opredeleniyu innovatsionnoy ekosistemy v usloviyakh razvitiya chelovecheskogo kapitala [Definition Approaches of an Innovation Ecosystem in the Context of Human Capital Development]. Ekonomicheskie nauki [Economic sciences], 6 (211), 52–57. http://doi.org/10.14451/1.211.52 (In Russ.)

Gladysheva, I. V., & Nikulina, A. A. (2018). Promyshlennoe predpriyatie kak ekosistema: vozmozhnosti rosta i ogranicheniya v usloviyakh tsifrovoy transformatsii [Industrial enterprise as an ecosystem: growth opportunities and limitations in the context of digital transformation]. Tekhnologicheskaya perspektiva v ramkakh yevraziyskogo prostranstva: Novyye rynki i tochki ekonomicheskogo rosta (materialy 4-oy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii) [Technological perspective within the Eurasian space: New markets and points of economic growth (materials of the 4th International scientific conference)]. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37572520 (Date of access: 10.06.2023). (In Russ.)

Grosheva, T. A., Aladko, O. I., & Neprokin, P. V. (2022). Podkhody k razvitiyu innovatsionno-obrazovatel’noy ekosistemy kak osnovy povysheniya kachestva chelovecheskogo kapitala [Approaches to the development of an innovative educational ecosystem as the basis for improving the quality of human capital]. Vestnik Yugorskogo gosudarstvennogo universiteta [Yugra State University Bulletin], 18 (3), 165–172. http://doi.org/10.18822/byusu202203165-172 (In Russ.)

Huszák, L., & Gittins, T. (2022). Understanding the Budapest Entrepreneurial Ecosystem: Human Capital Flows and Social Capital Ties. Central European Business Review, 11 (3), 97–125. http://doi.org/10.18267/j.cebr.295

Jacobides, M. G., Cennamo, C., & Gawer, A. (2018). Towards a Theory of Ecosystems. Strategic Management Journal, 39, 2255–2276. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3218233

Karpinskaya, V. A. (2021). Problema vyravnivaniya vzaimootnosheniy uchastnikov sotsial’no-ekonomicheskoy ekosistemy [The problem of equalizing the relationship of participants in the socio-economic ecosystem]. Strategicheskoye planirovaniye i razvitiye predpriyatiy: materialy XXII Vserossiyskogo simpoziuma [Strategic planning and development of enterprises: Proceedings of the XXII All-Russian Symposium] (pp. 53–57). In G. B. Kleiner (Ed.). Moscow, Russia: CEMI RAS. http://doi.org/10.34706/978-5-8211-0796-1-s1-15 (In Russ.)

Kleiner, G. B. (2021). Sistemnaya ekonomika: shagi razvitiya [System economy: development steps]. Foreword by V. L. Makarov. Moscow, Russia: Publishing House “Scientific Library”, 746. (In Russ.)

Kolmykova, T. S., & Zelenov, A. V. (2020). Tsifrovaya kompetentnost’ chelovecheskogo kapitala v usloviyakh razvitiya innovatsionnykh ekosistem [Digital competence of human capital in the development of innovative ecosystems]. Innovatsii i investitsii [Innovation and investment], 3, 13–15. (In Russ.)

Lanskaya, D. V., & Kovtun, A.V. (2021). Marketingovaya deyatel’nost’ kak tendentsiya razvitiya chelovecheskogo kapitala v tsifrovoy ekosisteme rossiyskikh kompaniy [Marketing Activity as a Trend of Human Capital Development in the Digital Ecosystem of Russian Companies]. Sbornik trudov V Vserossiyskoy (natsional’noy) nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem «Upravlenie innovatsionnoy ekosistemoy regiona i kommertsializatsiey novovvedeniy. Organizatsionnoe, analiticheskoe i informatsionno-dokumentatsionnoe soprovozhdenie deyatel’nosti infrastruktury» [Proceedings of the V All-Russian (national) scientific and practical conference with international participation “Management of the region’s innovation ecosystem and the commercialization of innovations. Organizational, analytical, information and documentation support of the infrastructure activities] (pp. 339–346). Krasnodar, Russia: Kuban State University. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46402725_98561837.pdf (Date of access: 06.10.2023) (In Russ.)

Lanskaya, D. V., Sotirova, S. V., Samoilik, C. M., & Yakovlenko, A. E. (2020). Ekosistema talantov i chelovecheskogo kapitala: investitsii i mekhanizmy vosproizvodstva [The ecosystem of talents and human capital: investment and reproduction mechanisms]. Vestnik Akademii znaniy [Bulletin of the Academy of Knowledge], 40 (5), 202–215. http://doi.org/10.24412/2304-6139-2020-10618 (In Russ.)

Leonov, M. V. (2022). Strategicheskie aspekty partnerskogo vzaimodeystviya v ekosistemnoy modeli bankovskoy deyatel’nosti [Strategic aspects of partnerships in the ecosystem model of banking]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Ekonomika i pravo [Bulletin of the Udmurt University. Series Economics and Law], 32 (6), 993–1000. http://doi.org/10.35634/2412-9593-2022-32-6-993-1000 (In Russ.)

Loucks, J., Macaulay, J., Noronha, A., & Wade, M. (2016). Digital Vortex: How Today’s Market Leaders Can Beat Disruptive Competitors at Their Own Game. IMD — International Institute for Management Development, 266.

Meadows, D. H. (2018). Azbuka sistemnogo myshleniya [Thinking in Systems: A Primer]. Translated from English by D. Romanovsky; In. A. Savkin (Ed.). Moscow, Russia: Mann, Ivanov and Ferber, 272. (In Russ.)

Moore, J. (1993). Predators and Prey: а New Ecology of Competition. Harvard Business Review, 71 (3), 75–86.

Østergaard, A., & Marinova, S. (2018). Human capital in the entrepreneurship ecosystem. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 35 (3), 371–390. https://doi.org/10.1504/ijesb.2018.095907

Putnam, R., D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster.

Ramenskaya, L. A. (2020). Primenenie kontseptsii ekosistem v ekonomiko-upravlencheskikh issledovaniyakh [The concept of ecosystem in economic and management studies]. Upravlenets [The Manager], 11 (4), 16–28. http://doi.org/10.29141/2218-5003-2020-11-4-2 (In Russ.)

Rothschild, М. (1990). Bionomics: Economy as Ecosystem. New York: Henry Holt, 423.

Schultz, T. (1960). Capital Formation by Education. Journal of Political Economy, 68 (6), 571–583. http://dx.doi.org/10.1086/258393

Shkarupeta, E. V., & Bachurin, D. N. (2020). Kontseptual’ne polozheniya ekosistemnogo podkhoda k upravleniyu razvitiem ekonomicheskikh sistem v usloviyakh tsifrovoy transformatsii [Conceptual provisions of the ecosystem approach to managing the development of economic systems in the context of digital transformation]. Organizator proizvodstva [Organizer of production], 28 (3), 7–15. (In Russ.)

Shultz, T. (1968). Human Capital. International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol. 6. New York.

Simchenko, N. A., & Anisimova, N. Yu. (2021). Ekosistema tsifrovykh proizvodstvenno-trudovykh otnosheniy: teoretiko-metodologicheskoe obosnovanie [Ecosystem of digital production and labor relations: theoretical and methodological justification]. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [Theory and practice of social development], 5, 61–66. https://doi.org/10.24158/tipor.2021.5.10 (In Russ.)

Smyshlyaeva, L. G., Sukhanova, E. A., Gruznykh, S. N., & Kudashkina, L. A. (2022). Razvitie andragogicheskikh praktik regiona: ekosistemne otnosheniya universitetov i rynka truda [The deve­lopment of andragogical practices in the region: ecosystem relations of universities and the labor market]. Pedagogical Review, 3 (43), 79–89. https://doi.org/10.23951/2307-6127-2022-3-79-89 (In Russ.)

Tereszko, W., & Pec, M. (2018). Ecosystems — unlimited human capital resources. Studia i Prace. Wneiz US, 52, 143–151. https://doi.org/10.18276/sip.2018.52/3-14

Tolstykh, T. O., & Agaeva, A. M. (2020). Ekosistemnaya model’ razvitiya predpriyatiy v uslo­viyakh tsifrovizatsii [Ecosystem model of enterprise development in the context of digitalization]. Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve [Models, systems, networks in economics, technology, nature and society], 1 (33), 37–49. http://doi.org/10.21685/2227-8486-2020-1-3 (In Russ.)

Vasilenko, E. V. (2022). Ekosistemnyy podkhod kak instrument dlya razvitiya chelovecheskogo kapitala [Ecosystem approach as a tool for human capital development]. Strategii razvitiya sotsial’nykh obshchnostey, institutov i territoriy: materialy VIII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii] [Strategies for the development of social communities, institutions and territories: materials of the VIII International Scientific and Practical Conference (Ekaterinburg, April 18–19, 2022): in two volumes. Vol. I] (pp. 165–168). Ekaterinburg, Russia: Ural University Press. (In Russ.)

Venkataraman, V., Ceccagnoli, M., & Forman, C. (2017). Multi-homing within platform ecosystems: The strategic role of human capital. Academy of Management Proceedings, 14657, https://doi.org/10.5465/ambpp.2017.14657abstract

Vertinova, A. A., & Lebedeva, V. M. (2020). Kharakteristika vzaimodeystviy universiteta s subektami ekonomiki regiona Characteristics of the university’s interaction with regional economic entities]. Voprosy innovatsionnoy ekonomiki [Russian Journal of Innovation Economics], 10 (3), 1721–1736. http://doi.org/10.18334/