2021 (18), №3

Innovative Potential of the Smart City

For citation: 

Semyachkov, K. A. (2021). Innovative Potential of the Smart City. Zhurnal Еkonomicheskoj Тeorii [Russian Journal of Economic Theory], 18(3), 474-484. https://doi.org/10.31063/2073-6517/2021.18-3.11.

Abstract:

This study aims to systematize the main factors of the smart city model that affect the increment of the territorial innovative potential. The development of digital technologies and new forms of socio-economic interactions built on their basis has a significant impact on urban transformations and the innovative processes associated with the development of the urban environment. Methodologically, the study relies on a system logical analysis of Russian and international publications in this field. The study reveals the features of the smart city model that significantly increase the innovative potential of modern cities. It is shown that the smart city model enhances the effect of the factors that can significantly increase the innovative potential of a territory. The main factors of innovative development include the availability of digital infrastructure, the development of high-tech businesses and creative industries, social integration, and so on. The study has both theoretical and practical significance and its findings can be used in further research on the topic of smart cities and innovative development.

PDF full
Downloaded: 22

Konstantin A. Semyachkov — PhD in Economics, Research Scientist, Institute of Economics of the Ural branch of Russian Academy of Sciences; https://orcid.org/0000–0003–0998–0183 (29, Moskovskaya St., Ekaterinburg, 620014, Russian Federation, 29; e-mail: k.semyachkov@mail.ru).

Divaeva, E. A. (2010). Metodicheskiy podkhod k otsenke urovnya innovatsionnogo potentsiala regiona [Methodological approach to assessing the level of innovative potential of the region].  Strategiya ustoychivogo razvitiya regionov Rossii [Strategy of sustainable development of Russian regions], 1,  87–92. (In Russ.)

Egoreichenko, A. B. (2018). Potentsial innovatsionnogo razvitiya sovremennykh gorodov [The potential for innovative development of modern cities].  Obshchestvo: politika, ekonomika, parvo [Society: Politics, Economics, Law], 1,  62–65. (In Russ.)

Zhivodrova, S. A. (2011). Innovatsionnyy potentsial rossiyskikh regionov: ponyatie i sistema pokazateley [Innovative potential of Russian regions: concept and system of indicators].  Strategiya ustoychivogo razvitiya regionov Rossii [Strategy of sustainable development of Russian regions], 7,  105–110. (In Russ.)

Kali, A. M. (2020). Problemy upravleniya i razvitiya innovatsionnoy ekosistemy goroda Nur-Sultan [Problems of management and development of the innovative ecosystem of the city of Nursultan].  Nauchno-prakticheskie issledovaniya [Scientific and practical research], 4–3(27),  66–70. (In Russ.)

Lanskaya, D. V., Khachak, S. N. & Yakovlenko, A. E. (2019). Upravlencheskie innovatsii i sistemnaya otsenka effektivnosti izmeneniy v innovatsionnykh ekosistemakh [Innovations of management and system evaluation of the efficiency of change in innovative ecosystems].  Vestnik Akademii znaniy [The Bulletin of the Academy of knowledge], 6(35),  177–186. (In Russ.)

Mal’tseva, O. V. (2017). Institutsional’naya dinamika konkurentnykh otnosheniy na munitsipal’nom urovne [Institutional dynamics of competitive relations at the municipal level].  Gosudarstvennoe i munitsipal’noe upravlenie. Uchenye zapiski SKAGS [State and municipal management. Scholar notes], 4,  93–96. (In Russ.)

Pavlysh, E. V. (2018). Mekhanizm formirovaniya i ispol’zovaniya innovatsionnogo potentsiala regiona s tochki zreniya obespecheniya regional’noy konkurentosposobnosti [Mechanism for formation and use innovative potential of the region].  Vestnik ekonomicheskoy nauki Ukrainy [Herald of the Economic Sciences of Ukraine], 1(34),  207–216. (In Russ.)

Plotnikova, T. N., & Krasnov, G. I. (2011). Integral’naya otsenka konkurentosposobnosti regionov po innovatsionnomu potentsialu [Integral assessment of the competitiveness of regions by innovation potential].  Ekonomika i upravlenie v XXI veke: tendentsii razvitiya [Economics and management in the XXI century: development trends], 2,  102–105. (In Russ.)

Ponomareva, A. M., & Ignatova, T. V. (2018). Razrabotka matritsy inovatsionno-kreativnogo razvitiya goroda na osnove indeksnogo metoda [Design of the innovative and creative development matrix of city on the basis of index method].  Journal of Economic Regulation, 9(3),  37–47. (In Russ.)

Popov, E. V., & Semyachkov, K. A. (2020). Sem’ prioritetov razvitiya “umnykh” gorodov [Seven development priorities of smart cities].  Natsional’nye interesy: prioritety i bezopasnost’ [National interests: priorities and security], 16(2) (383),  200–216. (In Russ.)

Popov, E. V., & Semyachkov, K. A. (2020). Sistematizatsiya podkhodov k otsenke razvitiya umnykh gorodov [Systematisation of approaches to assessing the development of smart cities].  Ekonomika regiona [Economy of region], 16(1),  14–27. (In Russ.)

Ramenskaya L. A. (2020). Primenenie kontseptsii ekosistem v ekonomiko-upravlencheskikh issledovaniyakh [The concept of ecosystem in economic and management studies].  Upravlenets [The manager], 11(4),  16–28. (In Russ.)

Rogozhkina, O. E. & Vnukovskaya, T. N. (2012). Innovatsionnyy potentsial kak osnova preobrazovaniy v ekonomike Sverdlovskoy oblasti [Innovative potential as the basis of transformations in the economy of the Sverdlovsk region].  Strategiya ustoychivogo razvitiya regionov Rossii [Strategy of sustainable development of Russian regions], 11,  90–94. (In Russ.)

Sokolova, S. A. & Varakina, S. A. (2016). Formirovanie i realizatsiya innovatsionnogo potentsiala krupnogo goroda v usloviyakh krizisa [Formation and realization of innovative potential of the large city in the conditions of crisis].  Internet-zhurnal Naukovedenie [Internet journal Science of Science], 8(2)(33),  73–83. (In Russ.)

Stal’makova, A. A. (2019). Innovatsionnyy gorod i ego pozitsionirovanie (na primere Tomska kak goroda innovatsiy) [Innovative city and its positioning (on the example of Tomsk as a city of innovation)].  Nauchnoe obozrenie. Ekonomicheskie nauki [Science review. Economic sciences], 2,  49–54. (In Russ.)

Fadeykina, N. V. & B’yadovskiy, T. T. (2014). Kontseptual’nye osnovy formirovaniya i funktsionirovaniya innovatsionnykh ekosistem [Conceptual foundations of the formation and functioning of innovative ecosystems]. V sbornike: Innovatsionnaya ekonomika: ot teorii k praktike. Sbornik nauchnykh trudov po materialam Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [In book:  Innovative Economics: from theory to practice. Collection of scientific papers based on the materials of the International Scientific and Practical Conference. Under the general editorship of N. V. Fadeikina].  In N. V. Fadeykina (Eds.), 142–152. (In Russ.)

Anthony, Jnr. B. (2021). A case-based reasoning recommender system for sustainable smart city development.  AI & Soc, 36,  159–183. DOI: https://doi.org/10.1007/s00146-020-00984-2

Curiel-Ramirez, L. A. & Ramirez-Mendoza, R. A., Bustamante-Bello M. R. et al. (2020). Smart Electromobility: Interactive ecosystem of research, innovation, engineering, and entrepreneurship.  International Journal on Interactive Design and Manufacturing, 14,  1443–1459. DOI: https://doi.org/10.1007/s12008-020-00710-8

Hielkema, H. & Hongisto, P. (2013). Developing the Helsinki Smart City: The Role of Competitions for Open Data Applications.  Journal of Knowledge Economy, 4,  190–204. DOI: https://doi.org/10.1007/s13132-012-0087-6

Husar, M. & Ondrejicka, V. (2019). Social Innovations in Smart Cities — Case of Poprad.  Mobile Networks Applications, 24,  2043–2049. DOI: https://doi.org/10.1007/s11036-018-01209-z

Kar, A. K., Ilavarasan, V., Gupta M. P. et al. (2019). Moving beyond Smart Cities: Digital Nations for Social Innovation & Sustainability.  Information Systems Frontiers, 21,  495–501. DOI: https://doi.org/10.1007/s10796-019-09930-0

Khelladi, I., Castellano, S. & Kalisz, D. (2020). The smartization of metropolitan cities: the case of Paris.  International Entrepreneurship and Management Journal, 16,  1301–1325. DOI: https://doi.org/10.1007/s11365–020–00691-w

Richter, C., Kraus, S. & Syrjä, P. (2015). The Smart City as an opportunity for entrepreneurship.  International Journal of Entrepreneurial Venturing, 7(3),  211. DOI:10.1504/ijev.2015.071481.

Schiavone, F., Appio, F. P., Mora, L. et al. (2020). The strategic, organizational, and entrepreneurial evolution of smart cities.  International Entrepreneurship and Management Journal, 16,  1155–1165. DOI: https://doi.org/10.1007/s11365-020-00696-5

Selada, C. (2017). Smart Cities and the Quadruple Helix Innovation Systems Conceptual Framework: The Case of Portugal.  The Quadruple Innovation Helix Nexus.  In De Oliveira Monteiro S., Carayannis E. (Eds.). Palgrave Studies in Democracy, Innovation, and Entrepreneurship for Growth. Palgrave Macmillan, 211–244. New York. DOI:10.1057/978–1-137–55577–9_8.

Spinosa, L. M. & Costa, E. M. (2020). Urban Innovation Ecosystem & Humane and Sustainable Smart City: A Balanced Approach in Curitiba.  Handbook of Smart Cities,  1–23. DOI:10.1007/978–3-030–15145–4_15–1.

Yarime, M. (2017). Facilitating data-intensive approaches to innovation for sustainability: opportunities and challenges in building smart cities.  Sustainability Science, 12,  881–885. DOI: https://doi.org/10.1007/s11625-017-0498-1