2021 (18), №2

Digital Transformation of Financial Services in Russia

For citation: 

Usova, N. V., & Loginov, M. P. (2021). Digital Transformation of Financial Services in Russia. Zhurnal Economicheskoj Teorii [Russian Journal of Economic Theory], 18(2), 277-289. https://doi.org/10.31063/2073-6517/2021.18-2.9

Abstract:

The ongoing digital transformation of the Russian economy involves the introduction of digital technologies in all spheres and in all markets. Ensuring the competitiveness of the national financial market on the international level and improving the quality of life are the key priorities for the development of the national economy. At the same time, it is essential to gain in-depth understanding of digital financial services and the demand for them in various segments in order to ensure the competitiveness of the national market. The Covid-19 pandemic has become a catalyst for the development of digital financial services and the growing demand for them. The development of the digital segment in Russia has brought about the legislative consolidation of the category of digital financial assets and the launch of the «Marketplace» project. This study focuses on the specifics of digital financial services and aims to identify the prerequisites and areas of the development of digital financial services in the context of the digital transformation of national economy. Methodologically, the study relies on the methods of retrospective analysis, comparison, grouping, and synthesis. The study discusses the factors that affect the development of digital financial services and analyzes strategic documents aimed at the formation of digital financial services in Russia. As a result, priorities for the mid-term development of digital financial services are formulated. Further research in this field can be focused on the development of individual segments of the market of digital financial services, taking into account the specifics of the end user and the priorities of the digital development of national economy.

PDF full
Downloaded: 11

Natalya V. Usova — PhD in Economics, Associate Professor, Department of Marketing and International Management, Ural State University of Economics (Ekaterinburg, Russian Federation; e-mail: nata-ekb-777@yandex.ru).

Mikhail P. Loginov — Doctor of Economics, Professor, Department of Finance, Money in Circulation and Credit, Ural State University of Economics (Ekaterinburg, Russian Federation; e-mail: port-all@mail.ru).

Annenkova, E. A. (2019). Innovatsionnye trendy razvitiya rossiyskikh bankovskikh produktov i uslug [Innovative development trends of the Russian banking products and services].  Intellekt. Innovatsii. Investitsii [ Intelligence. Innovations. Investment], 6,  18–24. DOI: 10.25198/2077–7175–2019- 6–18 (In Russ).

Glazyev, S. Yu. (2016). Stabilizatsiya valyutno-finansovogo rynka kak neobkhodimoe uslovie perekhoda k ustoychivomu razvitiyu [Stabilization of the monetary and financial market as a necessary condition for the transition to sustainable development].  Ekonomika regiona [Economy of region], 12(1),  28–36. DOI: 10.17059/2016–1-2 (In Russ).

Zverev, A. V., Mandron, V. V., & Mishina, M. Yu. (2018) Razvitie tsifrovykh tekhnologiy na finansovykh rynkakh [Development of digital technologies in financial markets].  Ekonomika i predprinimatel’stvo [Journal of Economy and entrepreneurship], 11(100),  212–217. (In Russ).

Kotova, V. A., & Lysenko, N. A. (2019). Sovremennye tendentsii razvitiya rynka finansovykh tekhnologiy [Current trends in the development of the financial technology market].  Upravlenie v sotsial’nykh i ekonomicheskikh sistemakh [Management in social and economic systems], 28,  75–76. (In Russ).

Kudertsev, A. A. (2014). Megaregulirovanie finansovykh rynkov: modeli [Financial market’s megaregulator: model].  Fundamental’nye issledovaniya [Fundamental research], 3–4,  785–789. (In Russ).

Loginov, M. P., & Usova, N. V. (2019). Innovatsionnaya politika na rynke tsifrovykh finansovykh uslug [Innovative policy in the digital financial services market].  Voprosy upravleniya [Management Issues], 5(60),  157–168. DOI: 10.22394/2304–3369–2019–5-157–168. (In Russ).

Maramygin, M. S., Chernova, G.V., & Reshetnikova, L. G. (2019). Tsifrovaya transformatsiya rossiyskogo rynka finansovykh uslug: tendentsii i osobennosti [Digital transformation of the financial services market in Russia: trends and specificity].  Upravlenets [The Manager], 10(3),  70–82. DOI: 10.29141/2218–5003–2019–10–3-7. (In Russ).

Matveevskii, S. S. (2020). Tekushchee sostoyanie tsifrovoy transformatsii rossiyskikh bankov [Current state of digital transformation of Russian banks].  Vestnik universiteta [Vestnik universiteta], 10,  131–137. DOI 10.26425/1816–4277–2020–10–131–137. (In Russ).

Nazarenko, V. S. (2018). Transformatsiya finansovykh uslug v tsifrovoy ekonomike [Transforming Financial Services in the Digital Economy].  Tsentral’nyy nauchnyy vestnik [Central Scientific Bulletin], 3((9S (50S)),  41–42. (In Russ).

Ruskevich, T. (2019). Tsifrovaya transformatsiya bankovskogo sektora [Digital transformation of the banking sector].  Bankovskiy vestnik [Bank bulletin], 6 (671),  3–6 (In Russ).

Piskarev, D. M. (2019). Rynok tsifrovykh tekhnologiy finansovogo sektora [Financial sector digital technologies market].  Innovatsii i investitsii. [Innovation and investment], 8,  105–107. (In Russ).

Samoylova, T. D., & Polukhina, O. A. (2020). Tsifrovizatsiya finansovykh uslug: novyy vitok v Fin Tech [Digitalization of financial services: the new turn in Fin Tech].  Vestnik Tul’skogo filiala Finuniversiteta [Bulletin of the Tula branch of the Financial University], 1,  518–520. (In Russ).

Slavin, N. S. (2019). Perspektivy razvitiya bankovskoy deyatel’nosti v Rossii v usloviyakh tsifrovizatsii ekonomiki [Prospects of development of banking activity in Russia in the conditions of digitalization of economy].  European research: Innovation in science, education and technology. Collection of scientific articles LVII international correspondence scientific and practical conference.  London, United Kingdom: Problems of Science, 19–22. (In Russ).

Sukhov, S. N., & Smirnov, S. A. (2018). Osnovnye napravleniya deyatel’nosti Banka Rossii v oblasti razvitiya tsifrovykh tekhnologiy na finansovom rynke [The main activities of the Bank of Russia in the field of digital technologies development in the financial market].  Nauchnyy al’manakh [Science Almanac], 7–1 (45),  59–61. DOI: 10.17117/na.2018.07.01.059 (In Russ).

Sokolova, E. Yu. (2018). Finansovyy rynok kak faktor ustoychivogo razvitiya natsional’noy ekonomiki [Financial market as a factor of sustainable development of the national economy].  Alleya nauki [Alley science], 6(10(26)),  394–398. (In Russ).

Nesterenko, E. A. (Eds.) (2018).  Upravlenie finansovymi riskami v tsifrovoy ekonomike: kollektivnaya monografiya [Financial risk management in the digital economy: collective monograph].  Saratov, Russia: Saratovskiy sotsial’no-ekonomicheskiy institut (filial) REU im. G. V. Plekhanova, 212. (In Russ)

Khairova, E. A. (2019). Finansovye tekhnologii: tendentsii i perspektivy razvitiya v usloviyakh global’noy tsifrovizatsii [Financial technologies: trends and prospects of development in the conditions of global digitalization].  Uchenye zapiski Krymskogo inzhenerno-pedagogicheskogo universiteta [Scientific notes of the Crimean engineering and pedagogical university], 3(65),  238–243. (In Russ).

Khodunova, M. A. (2019). Dolgosrochnoe ustoychivoe razvitie rossiyskogo finansovogo rynka: instrumenty i mekhanizmy [Long-term sustainable development of the Russian financial market: instruments and mechanisms].  Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Izvestiâ Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo èkonomičeskogo universiteta], 5–2 (119),  114–119. (In Russ).

Shvetsov, Yu. G. (2019). Tsifrovoy bank: problemy i perspektivy [Digital bank: challenges and opportunities].  Nalogi i finansy [Taxes and Finance], 4(44),  15–26. DOI: 10.24411/2226–6720–2019–10042 (In Russ).

Loginov, M. P., & Tatyannikov, V. A. (Eds.) (2019). Concept of the cryptoruble market formation in Russia.  Proceedings of the International Conference on Social Science and Higher Education.  Retrieved from: https://publons.com/publon/35085456/ (Date of access: 20.02.2021).

Loginov, M. P. & Usova, N. V. (2019). Innovation in the national digital financial services market.  Advances in Economics, Business and Management Research, 105,  111–116. DOI: https://doi.org/10.2991/iscde-19.2019.21.

Loginov, M. & Usova, N. (Eds.) (2021). Ensuring sustainable development of the national financial market based on digital financial services.  SHS Web Conf. 3rd International Scientific Conference on New Industrialization and Digitalization (NID 2020), 93.  Ekaterinburg, Russia. Retrieved from: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/04/contents/contents.html (Date of access: 20.02.2021).