2020 (17), №1

Digitalization of Economy at the Macro-Region Level

For citation: 

Kurushina, E. V., & Petrov, M. B. (2020). Digitalization of Economy at the Macro-Region Level. Zhurnal Economicheskoj Teorii [Russian Journal of Economic Theory], 17 (1), 101-116

Abstract:

The paper presents the methodological approaches to estimating of economy digitalization in order to position federal districts of the Russian Federation and to identify problems of digital development at the macro-region level. We identified the low-level of specific digital investment relative to the world indicators in all federal districts in Russia besides of Central Federal District. We defined the main actors of digitalization in macro-region on the example of Ural Federal District. These main actors have necessary investment potential and ability to transfer digital effects by the interregional cluster policy taking into account perspective specializations of the spatial development. The scope of digital divide was assessed with using methods in mathematical statistics. The use of correlation analysis methods to assess the synchronization of ICT processes in the constituent entities of Ural Federal District and content analysis of program and project documents for the implementation of the national project on digitalization at the regional level, allowed us to argue about the inconsistency of the information and digitalization policy in the macro-region. The use of the potential of macro-regional management to establish a common digital space will not only solve the problems of interregional divide, but also increase the effectiveness of the national project on digitalization of the economy due to integration effects.

PDF full
Downloaded: 36

Elena Viktorovna Kurushina — PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Production Organization, Tyumen Industrial University (Tyumen, Russian Federation, e-mail: kurushina.tsogu@yandex.ru).

Mikhail Borisovich Petrov — Doctor of Technical Sciences, Head of the Center for the Development and Location of the Productive Forces, Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russian Federation; e-mail: michpetrov@mail.ru).

Avdeeva, I. L. (2017). Razvitiye tsifrovoy ekonomiki v usloviyah globalizatsii: upravlencheskiy aspekt [Development of digital economy in the conditions of globalization: managerial aspect]. International Scientific and Practical Conference World Science, 3 (4(20)), 57–60. (In Russ.)

Akberdina, V. V. (2018). Transformatsiya promishlennogo kompleksa Rossii v usloviyah tsifrovizatsii ekonomiki [Transformation of the Russian industrial complex in the conditions of digitalization of the economy]. Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Journal of the Ural state University of Economics], 19 (3), 82–99. DOI: 10.29141/2073–1019–2018–19–3–8. (In Russ.)

Bukht R., & Heeks R. (2018). Opredelenie, kontseptsiya i izmerenie tsifrovoy ekonomiki [Defining, conceptualising and measuring the digital economy]. Vestnik mezhdunarodnykh organizatsiy: obrazovanie, nauka, novaya ekonomika [International Organisations Research Journal], 13 (2), 143–172. DOI: 10.17323/1996–7845–2018–02–07. (In Russ.)

Valentey, S. D., Belozerova, S. M., & Bushmin, E. V., et al. (2015). Reindustrializatsiya ekonomiki Rossii ili prodolgeniye liberalnogo kursa? [Reindustrialization of the Russian economy or continuation of the liberal course?]. Federalizm [Federalizm], 1 (77), 7–56. (In Russ.)

Valko, D. V. (2019). Tsifrovizatsiya regionalnogo sotsio-ekologo-ekonomicheskogo prostranstva Rossii [Digitalization of the regional socio-ecological-economics space of Russia]. Zhurnal Economicheskoj Teorii [Russian Journal of Economic Theory], 16 (3), 402–413. DOI: 10.31063/2073–6517/2019.16–3.9. (In Russ.)

Glazyev, S.Yu. (2010). Strategiya operegaushego razvitiya Rossii v usloviyah globalnogo krizisa [Strategy of advanced development of Russia in the conditions of global crisis]. Moscow, Russia: Ekonomika, 784. (In Russ.)

Gnezdova, U.V. (2017). Razvitiye tsifrovoy ekonomiki Rossii kak faktora povisheniya globalnoy konkurentosposobnosti [Development of the digital economy of Russia as a factor of increasing global competitiveness]. Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intelligence. Innovations. Investment], 5, 16–19. (In Russ.)

Kokh L.V., & Kokh Yu. V. (2019). Analiz sushestvuyushich podhodov k izmereniyu tsifrovoy ekonomiki [Analysis of existing approaches to measurement of digital economy]. Nauchno-tehnicheskiye vedomosti SPbGU. Ekonomicheskiye nauki [St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics], 12 (4), 78–89. DOI: 10.18721/JE.12407. (In Russ.)

Kurushina, E. V. (2015). Ob integratsii i sinkhronizatsii ekonomicheskogo razvitiya [On the integration and synchronization of the economic development]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Ekonomika. Ekologiya [Journal of Volgograd State University. Global Economic System], 3 (32), 142–153. DOI: http:// dx.doi.org/10.15688/jvolsu3.2015.3.15. (In Russ.)

Kurushina, E. V., Nikonova, A. S., Luzin, D. A., & Sheveleva, N. P. (2017). Formirovanie tsifrovogo prostranstva v stranah EAES [Formation of digital space in the EEU countries]. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektronniy nauchniy gurnal [Management of economic systems: electronic scientific journal], 1 (95). (In Russ.)

Polyakova, A. G. (2019). Tsifrovaya sistema poddergki upravlencheskih resheniy i obespecheniya ustoychivosti prostranstvennogo razvitiya [Digital system to support management decisions and ensure sustainability of spatial development]. Moscow, Russia: INFRA-M, 113. (In Russ.)

Popov, E. V., & Semyachkov, K. A. (2018). Komparativniy analiz strategicheskih aspektov razvitiya tsifrovoy ekonomiki [Comparative analysis of strategic aspects of development of digital economy]. Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Ekonomika [Perm University Herald. Economy], 13 (1), 19– 36. DOI: 10.17072/1994–9960–2018–1–19–36. (In Russ.)

Popov, E. V., Semyachkov, K. A., & Simonova, V. L. (2016). Indeks setevoy gotovnosti federalnih okrugov Rossiyskoy Federatsii [Network readiness index of Federal districts of the Russian Federation]. Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Proceedings of the Ural state University of Economics], 4 (66), 40–51. (In Russ.)

Tatarkin, A. I., Bochko, V. S., & Bersenev, V. L. (Eds.). (2016). Pronikaya v budushee. Innvestitsonniy portret Uralskogo makroregiona [Penetrating into the future. Innovative portrait of the Ural macroregion]. Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN, 274. (In Russ.)

Romanova, O. A. (2017). Innovatsionnaya paradigma novoy industrializatsii v usloviyah formirovaniya integratsionnogo mirohozyastvennogo uklada [Innovative paradigm of new industrialization in the conditions of formation of integral world economic system]. Ekonomika regiona [Economy of region], 13 (1), 276–289. DOI: 10.17059/2017–1–25. (In Russ.)

Silin, Ya. P., Animitsa, E. G., & Novikova, N. V. (2018). Strategicheskie prioriteti novoy industrializatsii v prostranstve Uralskogo makroregiona [Strategic priorities of the new industrialization in the space of the Ural macroregion]. Novaya industrializatsiya Rossii: Strategicheskie prioriteti strain i vozmognosti Urala [New industrialization of Russia: strategic priorities of the country and opportunities of the Urals]. Ekaterinburg: UrGEU, 165–190. (In Russ.)

Tatarkin, A. I., & Lavrikova, Yu. G. (2015). Klasternaya politika regionov v prostranstvennom obustroystve Rossiyskoy Federatsii [Cluster policy of regions in spatial arrangement of the Russian Federation]. Sovremennie proizvoditelnie sili [Modern productive forces], 2, 111–126. (In Russ.)

Tsvetaev, S. S. & Shapovalov, S. M. (2016). Razrabotka kontsptsii promichlennoy politiki v sfere razvitiya i vnedreniya v rossiyskuyu ekonomiku elementov tehnologicheskoy platformi (strategicheskoy initsiativi, kontseptsiy) «Industriya 4.0» [Development of the concept of industrial policy in the field of development and introduction into the Russian economy of the elements of the technological platform (strategic initiative, concepts) «industry 4.0»]. Vestnik Belgorodskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo universiteta im. V.G. Shuhova [Bulletin of Belgorod state technological University. V. G. Shukhov], 3, 179–182. (In Russ.)

Bell, D. (1999). The Coming of post-industrial society: A venture in social forecasting. N.Y.: Basic Books Publ., 507. Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture. (Vol. I). Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell, 556.

Toffler, A. (1980). The third wave. N.Y.: Bantam Books, 560.