2019 (16), №4

Theoretical Aspects of the Impact of Information and Communication Technologies on the Socio-Economic Development of Regions

DOI:

10.31063/2073-6517/2019.16-4.8

For citation: 

Bartov, O. B., & Tretyakova, E. A. (2019). Theoretical Aspects of the Impact of Information and Communication Technologies on the Socio-Economic Development of Regions. Zhurnal ekonomicheskoj Teorii [Russian Journal of Economic Theory], 16(4), 705-715

Abstract:

The article discusses the impact of information and communication technologies on economic growth in Russian regions. The work is aimed at formalisation of a model applicable for calculating the gross regional product with a production factor presented by information and communication technologies. The objectives of the work involve the explanation of the specifics of the information and communication technologies impact on the socio-economic development of regions, derivation of a model formula and model assessment complemented by the interpretation of the obtained result. Capital and labour related to information and communication technologies represented mathematically as complementary factors to all other capital and labour form the scientific novelty of the study. Based on an analysis of models previously proposed by other authors, a new formula was derived using the least squares method for the assessment of the model approximation trend. The results of the work can be applied in statistical studies of regional economics, as well as in terms of management recommendations for regional and federal authorities. In conclusion, the hypothesis is made considering information and communication technologies as a separate production factor in overcoming existing and potential crisis economic situations in regions, while remaining within the framework of the sustainable development paradigm.

PDF full
Downloaded: 30

Oleg Borisovich Bartov — Lead System Analyst, SVEL Group JSC; PhD student, Department of World and Regional Economics and Economic Theory, Perm State University (Perm, Russian Federation; e-mail: bartov@inbox.ru).

Elena Andreevna Tretyakova — Doctor of Economics, Professor, Department of World and Regional Economics and Economic Theory, Perm State University (Perm, Russian Federation; e-mail: E.A.T.pnrpu@yandex.ru.)

Antonyuk, V. S., & Kornienko, E. L. (2018). Elektronnoe pravitel’stvo kak instrument gosudarstvennogo upravleniya v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki: regional’nyy aspekt [E-government as an instrument of public administration in the digital economy: the regional dimension]. Tezisy doklada na konferentsii Tsifrovaya ekonomika i Industriya0: novye vyzovy [Conference «INDUSTRY 2018» theses], 178–188. (In Russ.)

Artamonov, A. V. (2010). Informatsiyakakfaktorproizvodstvairazvitiya v sovremennoyekonomike [Information as a factor of production and development in modern economy]. Vestnik TGU [Tambov University Review], (4), 9–13. (In Russ.)

Auzan, A. A. (2015). «Effektkolei». Problemazavisimostiottraektoriipredshestvuyushchegorazvitiya — evolyutsiyagipotez [Path Dependence Problem: The Evolution of Approaches]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6: Ekonomika [Moscow University Economics Bulletin], (1), 3–17. (In Russ.)

Bartov, O. B., & Tretyakova, E. A. (2019). Ekonomicheskieaspektyvospriyatiyatsifrovykhtekhnologiynapredpriyatiyakh [Economic aspects of digital technologies perception in enterprises]. Materialy chetvertoy vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Iskusstvennyy intellekt v reshenii aktual’nykh sotsial’nykh i ekonomicheskikh problem KhKhI veka». Ch 1. [Materials of the fourth all-Russian scientific-practical conference «Artificial intelligence in solving urgent social and economic problems of the XXI century». Part 1], Perm, 89–92. (In Russ.)

Brown, M. (1971). Teoriya i izmerenie tekhnicheskogo progressa [Theory and measurement of technological progress]. Moscow: Statistics, 208. (In Russ.)

Golova, I. M., & Sukhovei, A. F. (2015). Innovatsionno-tekhnologicheskoerazvitiepromyshlennykhregionov v usloviyakhsotsial’no-ekonomicheskoynestabil’nosti [Innovation and technological development of industrial regions in the conditions of socio-economic insecurity]. Ekonomika regiona [Economy of Region]. (1), 132–143. (In Russ.)

Danilova, I. V., Savelieva, I. P., & Kilina, I. P. (2018). Razvitie innovatsionnogo sektora regiona kak uslovie formirovaniya informatsionnoy ekonomiki v ekonomicheskom prostranstve RF [Development of the region’s innovative sector as the condition for formation of information economics in the economic space of the Russian Federation]. Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya ekonomika i menedzhment [Bulletin of the South Ural State University. Ser. Economics and Management]. (2), 15–29. (In Russ.)

Dokholyan, S. V., Sadyikova, A. M., & Dokholyan, A. S. (2015). Kontseptual’nyepodkhody k dostizheniyuustoychivogoekonomicheskogorazvitiyaregionakaksotsio-ekonomiko-ekologicheskoysistemy [Conceptual approaches to achieving sustainable economic development of the region as a socio-economic and environmental system]. Nauchnyy zhurnal «Aprobatsiya» [Scientific journal «Approbation»]. (5), 60–66. (In Russ.)

Kleiner, G. B. (2018). Sistemnye osnovy tsifrovoy ekonomiki [System foundations of the digital economy]. Filosofiya khozyaystva [Philosophy of Economy]. (1), 131–143. (In Russ.)

Leventsov, V. A., Radaev, A. E., & Nikolaevskiy, N. N. 2017. Aspektykontseptsii «Industriya0» v chastiproektirovaniyaproizvodstvennykhprotsessov [The aspects of the «Industry 4.0» concept within production process design]. Nauchno-tekhnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Ekonomicheskie nauki [St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics.]. (1), 19–31. (In Russ.)

Manevich, V. E., Nikolaev, L. K., & Ovsienko, V. V. (2008). TeoriyaekonomicheskoydinamikiKharrodaianalizrossiyskoyekonomiki [Harrod’s theory of economic dynamics and analysis of the Russian economy]. Vvodnaya stat’ya k perevodu monografii «R. Kharrod. Teoriya ekonomicheskoy dinamiki» [Introductory article to the translation of the monograph «R. Harrod. Theory of economic dynamics»]. Moscow: CEMI RAS, 210. (In Russ.)

Tretyakova, E. A., Miroliubova, T. V., Myslyakova, Yu. G., & Shamova, E. A. (2018). Metodicheskiypodkhod k kompleksnoyotsenkeustoychivogorazvitiyaregiona v usloviiekologizatsiiekonomiki [Methodical approach to the complex assessment of the sustainable region development in the condition of greening the economy]. Vestnik Seriya ekonomika i upravlenie [Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management]. (4), 651–669. (In Russ.)

Plakhotnikova, M. A. (2016). Issledovanietendentsiyimportozameshcheniyanarossiyskomrynkeinformatsionno-kommunikatsionnykhtekhnologiy [Analysis of import substitution in the Russian information and communication technologies market]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of Southwest State University]. (6), 127–138. (In Russ.)

Ponomareva, S. V., & Zheleznova, I. V. (2015). Prognozirovanieekonomicheskikhprotsessov s pomoshch’yuekonometricheskikhmetodovimatematicheskikhformul [Forecasting of economic processes using econometric methods and mathematical formulas]. Kontensus [Kontensus]. (12), 405–415. (In Russ.)

Popov, E. V., & Kats, I. S. (2003). Modifikatsiya funktsii Kobba-Duglasa po informatsionnomu parametru [A modification of the Cobb-Douglas production function, information parameter]. Vestnik UGTU-UPI [Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management]. (1), 5–12. (In Russ.)

Popov, E. V., & Sukharev, O. S. (2018). Dvizhenie k tsifrovoy ekonomike: vliyanie tekhnologicheskikh faktorov [Movement Towards Digital Economy: the Impact of Technological Factors]. Ekonomika. Nalogi. Pravo [Economics, Taxes and Law]. (1), 26–35. (In Russ.)

Popov, E. V., Semyachkov, K. A., & Fairuzova, D. Yu. (2019). Sotsiotekhnologicheskie drayvery razvitiya tsifrovoy ekonomiki [Sociotechnological Drivers Development of the Digital Economy]. Vestnik Seriya: Ekonomika i upravlenie [Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management]. (1), 8–26. (In Russ.)

Romanova, O. A., & Bukhvalov, N. Yu. (2014). Reindustrializatsiya kak opredelyayushchaya tendentsiya ekonomicheskogo razvitiya promyshlennykh territoriy [Reindustrialization as a determinative tendency of economic development in industrial territories]. Fundamental’nye issledovaniya [Fundamental research]. (6), 151–155. (In Russ.)

Silin, Ya. P., & Animitsa, E. G. (2018). Konturyformirovaniyatsifrovoyekonomiki v Rossii [Contours of the Digital Economy in Russia]. Izvestiya Ural’skogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Journal of the Ural State University of Economics]. (3), 18–25. (In Russ.)

Smagin, B. I., & Smagina, A. B. (2016). Logikaformirovaniyaproizvodstvennykhfunktsiy [Logic of formation of production functions]. Razvitie agroprodovol’stvennogo kompleksa: ekonomika, modelirovanie i informatsionnoe obespechenie. Sbornik nauchnykh trudov [Development of agro-food complex: economy, modeling and information support. Collection of proceedings]. Voronezh, 178–183. (In Russ.)

Rastvortseva, S. N., & Fauzer, V. V., ZadorozhnyyN. (2011). Sotsial’no-ekonomicheskaya effektivnost’ regional’nogo razvitiya [Socio-economic efficiency of regional development]. Moscow: Econ-Inform, 136. (In Russ.)

Davankov, A. Yu., Kosareva, G. A., Maltsev, Yu. G., & Pavlov, N. I. (2019). Sushchnost’ ietapyperekhodakhozyaystvennoydeyatel’nostiregiona k novoyindustrializatsii [Essence and stages of transition of economic activity of the region to new industrialization]. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektronnyy nauchnyy zhurnal [Management of economic systems: scientific electronic journal]. (2), (In Russ.)

Babkin, A. V., Burkaltseva, D. D., & Kosten, D. G. (2017). Formirovanietsifrovoyekonomiki v Rossii: sushchnost’, oso- bennosti, tekhnicheskayanormalizatsiya, problemyrazvitiya [Formation of digital economy in Russia: essence, features, technical normalization, development problems]. Nauchno-tekhnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Ekonomicheskie nauki [St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics]. (3), 9–25. (In Russ.)

Cobb, C. W., & Douglas Р. Н. (1928). Theory of Production. 1 Amer. Econ. Rev, (18), 139–165.

Chwelos, P., Ramirez, R., Kraemer, K. L., & Melville, N. P. (2010). Does technological progress alter the nature of information technologies as a production input? New evidence and new results. Information System Research, (2), 392–408.

Kleis, L., Chwelos, P., Ramirez, R., & Cockburn, I. (2012). Information technology and intangible output: the impact of IT investment on innovation productivity. Information System Research, (1), 42–59.

Legris, P., Ingham, J., & Collerette, P. (2003) Why do people use information technology? A critical review of the technology acceptance model. Information & Management, (40), 191–204.

Negroponte, N. (1995). Being Digital. Y: Alfred A. Knopf, 272.

Schmidt, R., Möhring, M., Härting, R. C., Reinstein, C., Neumaier, P., & Jozinovic, P. (2015). Potentials for Creating Smart Products: Empirical Research Results. 16–27.

Wu, S. P-J., Straub, D. W., & Liang, T-P. (2015). How information technology governance mechanisms and strategic alignment influence organizational performance: insights from a matched survey of business and IT managers. MIS Quarterly. (2), 497–518.