2020 (17), №2

The Main Directions of Social Media Development

For citation: 

Komarova, O. V., Denisova, A. E., Belan, A. A., & Loskutnikov E. A. (2020). The Main Directions of Social Media Development. Zhurnal Economicheskoj Teorii [Russian Journal of Economic Theory], 17 (2), 497-502

Abstract:

The digitalization of business is an essential part of technological and economic development. The directions of enterprises and market development are largely determined by the susceptibility of enterprises to digital technologies. In turn, faster business development is possible not only assessing the business but assessing possibilities of using digital technologies in certain markets and certain types of economic activity. One of the most important elements of the digital economy is social media. The purpose of the study is to examine the capabilities of social media and highlight trends in their development. The social media analysis allows us to consider them not only as a sphere of communication but also as a special part of the digital economy, which mediates the interconnection of economic agents, ensuring a reduction in transaction costs of a business. The universal characteristics of social media are highlighted based on the analysis of scientific research in the field of social media. Based on the universal characteristics of social media we consider the possibilities of developing various areas of entrepreneurial activity. Using the analytical studies we highlight key trends in the development of social media, which can become priorities for the development of various types of economic activity. The study of the digital economy models can be based on these recommendations, which allow developing the practice of using social media.

PDF full
Downloaded: 31

Oksana Viktorovna Komarova — PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic Theory and Corporate Economy, Ural State University of Economics (Ekaterinburg, Russian Federation; e-mail: okkomarova@yandex. ru).

Anna Evgen’evna Denisova — Master Student, Tyumen State University (Tyumen, Russian Federation; e-mail: anckaden2@yandex.ru).

Anastasiya Aleksandrovna Belan — Master Student, Tyumen State University (Tyumen, Russian Federation; e-mail: anastasia_belan4597@mail.ru).

Evgeniy Alekseevich Loskutnikov — Master Student, Tyumen State University (Tyumen, Russian Federation; e-mail: loskutnikov.ea@mail.ru).

Afanasyeva, E. S. (2018). Osobennosti internet-reklamy cherez poiskovye sistemy, veb-sayty, sotsial’nye seti, blogi i videokhostingi [Peculiarities of Internet Advertising Through Search Systems, Websites, Social Media, Blogs And Video Hostings]. Beneficium [Beneficium], (4 (29), 17–27. (In Russ.)

Vasin, S. M., Gamidullaeva, L. A., Finogeev, A. G., Mkrtchian, V. S., Berezin A. A., & Palatkin, I. V. (2018). Sotsial’nye media kak indikator tsifrovoy aktivnosti i tsifrovoy zrelosti naseleniya [Social media as an index of the digital activity and digital maturity of the population]. Problemy sovremennoy ekonomiki [Problems of Modern Economics], 3 (67), 32–39. (In Russ.)

Vernik, A. G. (2012). Osobennosti i tekhnologii rasprostraneniya videokontenta sotsial’nykh media [Features and technologies for the distribution of video content of social media]. Chelyabinskiy gumanitariy [Chelyabinsk Humanitarian], (3 (20), 27–31. (In Russ.)

Dukin, R. A. (2015). Fenomen sotsial’nykh media: problema sotsiologicheskogo osmysleniia [The Phenomenon of Social Media: The Problem of Sociological Comprehension]. Vestnik Nizhegorodskogo gosuniversiteta im. N.I. Lobachevskogo. Sotsial’nye nauki [Vestnik of Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod. Series: Social Sciences], (4), 122–126.

Zolotaryuk, A. V., Kachibaya, P. S., & Mityushenkov, A. N. (2017). Perspektivy razvitiya finansovoy sotsial’noy seti v Rossii [Development Prospects of Financial Social Network in Russia]. Mir novoy ekonomiki [The world of new economy], (2), 70–73. (In Russ.)

Kir’yakova A.V., & Yuzhaninova E. R. (2017). Aksiologicheskiy potentsial sotsial’nykh setey dlya vysshego obrazovaniya [The Axiological Potential Of Social Networks For Higher Education]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta [ Vestnik Orenburg State University], 10 (210), 83–87. (In Russ.)

Konopatov, S. N., & Salienko, N. V. (2018). Analiz biznes-modeley na osnove platform [Platform-based business models]. Nauchnyy zhurnal NIU ITMO. Seriya «Ekonomika i ekologicheskiy menedzhment» [Scientific journal NRU ITMO. Series “Economics and Environmental Management”], (1), 21–32. DOI: 10.17586/2310–1172–2018–11–1-21–32 (In Russ.)

Muzykant, V. L. (2015). Sotsial’nye media: ot vertikali — k gorizontali [Social Media: From the Vertical to the Horizontal]. Kommunikologiya [Communicology], 5 (3), 104–110. (In Russ.)

Plotnikov, A. V. (2019). Osobennosti razvitiya internet-marketinga [Features of the development of internet marketing]. Moskovskiy ekonomicheskiy zhurnal [Moscow journal], (8), 82–90. DOI: 10.24411/2413–046X-2019–18008. (In Russ.)

Popov, E. V., Simonova, V. L., & Komarova, O. V. (2019). Effekty sotsial’nykh media v tsifrovoy ekonomike [Effects of Social Media in the Digital Economy]. Vestnik UrFU. Seriya ekonomika i upravlenie [Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management], 18(2), 168–185. DOI: 10.15826/vestik.2019.18.2.009. (In Russ.)

Soklakova, I. V., & Surat, I. L. (2018). Osobennosti reklamy v sfere elektronnoy kommertsii [Peculiarities of Advertising in E-Commerce]. Vestnik universiteta [Vestnik Universiteta], (5), 120–125. DOI 10.26425/1816–4277–2018–5-120–125(In Russ.)

Strebkov, D. O., Shevchuk, A. V., & Spirina, M. O. (2016). Samostoyatel’naya zanyatost’ na rynke udalennoy raboty: ras- prostranenie innovatsionnoy trudovoy praktiki [Self-employment in the remote work market: diffusion of innovative labor practice]. Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskie i sotsial’nye peremeny [The Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes], (6), 89–106. DOI: 10.14515/monitoring.2016.6.06 (In Russ.)

Trofimenko, E. Yu. (2018). Ispol’zovanie korporativnykh sotsial’nykh setey na rossiyskikh predpriyatiyakh [The Usage Of Corporate Social Networks at Russian Enterprises]. Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika i menedzhment [Bulletin of South Ural State University. Ser. Economics and Management], 12(3), 155–160. DOI: 10.14529/em180318 (In Russ.)

Chen, D. (2012). Sotsial’nye setevye media i sotsial’nye seti v kontseptsiyakh amerikanskikh i rossiyskikh issledovateley [Social network media and social networks in the concepts of American and Russian researchers]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Yazyk i literatura [Vestnik of Saint Petersburg University. Language and Literature], (3), 223–230. (In Russ.)

Friedrich, T. (2016). On the Factors Influencing Consumers’ Adoption of Social Commerce — A Review of the Empirical Literature. Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems, 8(4), 1–32.

Karakiza, M. (2015). The Impact of Social Media in the Public Sector. Procedia — Social and Behavioral Sciences. (175), 384–392. DOI:10.1016/j.sbspro.2015.01.1214.

Mangold, W. G., & Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons, 52(4), 357–365. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.03.002.